Home
Company Heritage
Event Communication
IT Communication
Contact Us
 
Company Heritage
Top Up Organize เริ่มต้นจากจุดเล็กๆของสื่อกลางการสื่อสาร สู่การสื่อสารที่ครบวงจรและเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ
          จาก D-Aims ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 9 ปีด้วยความตั้งใจของทีมงานที่มีเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ต้องการนำเทคโนโลยีที่นำสมัย มาช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดให้เกิดแปลกใหม่และตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความน่าสนใจและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ต้อนรับปีที่ 10 ด้วยการปรับองค์กรจากเดิมที่เป็นแค่จุดเล็กๆ   ให้เป็นองกรค์ผู้จัดงานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นสื่อกลางการสื่อสารอย่างครบวงจร และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ของทีมงานที่เข้มแข็งที่สั่งสมประสบการณ์ในการเสนอแนวคิด ผลิตชิ้นงาน และดูแลผลงานการส่งเสริมการตลาดให้ประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ในชื่อ Top Up Orginize
       
          Top Up Organize พร้อมแล้วที่จะเป็น "สื่อกลาง" ให้องค์กรของคุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ด้วยแนวคิดแปลกใหม่ทันสมัย ผสมผสนานแนวทางที่เรามีความชำนาญ และนำมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านให้สัมฤทธิ์ผลอย่างดียิ่งขึ้น